Uuva logo

Laskutus | Perintä | Rahoitus | Laki

Saitko meiltä kirjeen tai laskun?

Mi­kä­li si­nul­la on ky­syt­tä­vää las­kus­ta, tai las­kun mak­sa­mi­nen on si­nul­le haas­teel­lis­ta erä­päi­vään men­nes­sä, ota mah­dol­li­sim­man ai­kai­ses­sa vai­hees­sa yh­te­yt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me.

Lue lisää

Meistä lyhyesti

Uuva tar­jo­aa ko­ko­nais­val­tais­ta las­ku­jen elin­kaa­ren hal­lin­taa si­säl­tä­en las­ku­tus-, pe­rin­tä-, ra­hoi­tus-, ja la­ki­pal­ve­lut. Ni­mem­me kun­ni­oit­taa yri­tyk­sem­me lap­pi­lai­sia juu­ria.

Tutustu meihin

Palvelumme

Uuva Laskutus

Palvelu so­pii yri­tyk­sel­le­si, jos ha­lu­at ul­kois­taa lä­hes ko­ko las­ku­tus­pro­ses­sin. Uuva Laskutus si­säl­tää las­ku­jen luon­nin, tu­los­ta­mi­sen, ja toi­mit­ta­mi­sen lop­pu­asiak­kaal­le. Käy­tän­nös­sä siis toi­mi­tat las­kun pe­rus­teet meil­le ja me li­sääm­me tie­dot jär­jes­tel­määm­me. Jär­jes­tel­mäm­me muo­dos­taa las­kun ja toi­mit­taa sen lop­pu­asiak­kaal­le­si va­lit­se­mal­la­si lä­he­tys­ta­val­la.

Pal­ve­lu ei edel­ly­tä omaa las­ku­tus­jär­jes­tel­mää.

Lue lisää
Uuva perintä kuva

Uuva Perintä

Palvelu so­pii yri­tyk­sel­le­si, kun saa­ta­vi­en pe­ri­mi­nen on tur­haut­ta­vaa ja vie koh­tuut­to­mas­ti ar­vo­kas­ta työ­aikaasi. Pal­ve­lu si­säl­tää kai­ken maksu­muis­tu­tuk­ses­ta ai­na pe­rin­nän kaut­ta kir­jan­pi­to­ra­por­toin­tiin as­ti.

Palvelussa asiak­kaa­si vel­ka yri­te­tään saa­da hoi­de­tuk­si so­pi­mal­la il­man, et­tä saa­ta­va ete­ni­si oi­keu­del­li­seen pe­rin­tään as­ti. Py­rim­me ai­na en­si­si­jai­ses­ti so­pi­maan asi­an va­paa­eh­toi­sen pe­rin­nän puit­teis­sa.

Lue lisää
Uuva pikaperintä kuva

Uuva Pikaperintä

Pi­ka­pe­rin­tä on täy­del­li­nen vaih­to­eh­to si­nul­le, jos tar­vit­set a­pua yk­sit­täi­sen saa­ta­van pe­rin­tään. Si­nul­la on kol­me eri mah­dol­li­suut­ta jät­tää saa­ta­va meil­le pe­rin­tään: jo­ko säh­kö­pos­til­la, ku­va­tie­dos­to­na tai täyt­tä­mäl­lä pi­ka­pe­rin­tä­lo­mak­keen.

Mi­kä­li tar­vit­set use­am­man saa­ta­van pe­rin­tää, suo­sit­te­lem­me si­nul­le täl­löin Uuva Perintä -pal­ve­lua.

Lue lisää
Uuva rahoitus kuva

Uuva Rahoitus

Palvelu tarjoaa lä­hes 100 %:n ra­hoi­tuk­sen myyn­ti­las­kuil­le­si. Saat ko­ko las­kun sum­man ker­ta­suo­ri­tuk­se­na vä­hen­net­ty­nä ai­no­as­taan ra­hoi­tus­pro­vi­si­ol­la ja kä­sit­te­ly­mak­sul­la

Palvelun (saa­ta­vi­en en­nak­ko­ti­li­tys) avul­la pys­tyt myös hyö­dyn­tä­mään kas­sa- ja kä­teis­alen­nuk­set omis­sa os­tois­sa­si. Voit myös tar­jota omil­le a­siak­kail­le­si en­tis­tä kil­pai­lu­ky­kyi­sem­mät mak­su­eh­dot.

Lue lisää
Uuva laki kuva

Uuva Laki

Yri­tys­ten oi­keu­del­li­set a­si­at o­vat pää­sään­töi­ses­ti ris­ki­en hal­li­ntaa ja nii­den en­na­koin­tia. La­ki­mie­hem­me ovat eri­kois­tu­neet seu­raa­viin rat­kai­sui­hin:

  • So­pi­mus- ja lii­ke­ju­ri­diik­ka
  • Yri­tysjärjes­te­lyt, yri­tys­kau­pat ja su­ku­pol­ven­vaih­dok­set
  • Yri­tys­sa­nee­ra­uk­set ja kon­kurs­sit
  • Rii­ta-asi­at ja oi­keu­den­käyn­nit
  • Va­hin­gon­kor­vaus­asi­at
Lue lisää

Miten myyntimme voi auttaa sinua?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Myynti

 

Robin Baarman, myyntipäällikkö

robin.baarman(at)uuva.fi

050 593 5773

Rainer Komi, myyntipäällikkö

rainer.komi(at)uuva.fi

044 767 1448

 

myynti@uuva.fi

020 721 84 96

Myyntimme palvelee sinua arkisin klo 9.00–16.00.

020 -yritysnumeroihimme soitettaessa puhelun hinta on 8,28 snt/puhelu.

Asiakaspalvelu

 

asiakaspalvelu@uuva.fi

09 4134 5151

Asiakaspalvelumme palvelee sinua arkisin klo 9.00–16.00.

Tilaa uutiskirje!