Onko koronasta ylivoimaiseksi esteeksi?

Onko koronasta ylivoimaseksi esteeksi?

Onko koronasta ylivoimaiseksi esteeksi? Poikkeusoloissa saattavat tulla sovellettaviksi myös poikkeukselliset säännökset. Varsin harvoin sovellettu oppi ylivoimaisesta esteestä on tällainen sopimusoikeudellinen ilmiö, jota ei usein tapaa, mutta jolla on varsin perinteikkäät juuret. Ylivoimainen este saattaa vapauttaa sopimuksen osapuolen suoritusvelvollisuudestaan sopimuskumppaniinsa nähden.

Tällainen ylivoimainen este voi luonteeltaan olla määritelty niin eri lainsäädännössä kuin osapuolten välisessä sopimuksessakin, mutta pohjimmiltaan se juontaa juurensa sopimusoikeuden yleisiin oppeihin. Sopimusosapuolta kohdanneen ylivoimaisen esteen tulee lähtökohtaisesti olla:

  • esteen kohteeksi joutuneen sopimusosapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella;
  • ennakoimaton;
  • vain kohtuuttomin vaivoin vältettävissä tai voitettavissa.

Kaikkien edellytysten tulee täyttyä, jotta ylivoimainen este olisi käsillä. Perinteisesti tällaiseksi esteeksi on katsottu esimerkiksi terrori-isku, luonnonmullistukset, sodat ja mahdollisen kolmannen henkilön tahallaan aiheuttama haitta. Mutta onko ylivoimaiseen esteeseen mahdollista vedota koronavirusta koskevassa pandemiatilanteessa?

1. Esteen kohteeksi joutuneen sopimusosapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella

Ensimmäisen edellytyksen osalta on todettava, ettei yhteiskuntamme ole täysin pysähtynyt. Sopimusosapuolet voivat käyttäytymisellään vaikuttaa sopimuksen mukaisen lopputuloksen aikaansaamiseen myös poikkeusoloissa. Mikäli erilaiset vaihtoehtoiset järjestelyt ovat mahdollisia, ei väite ylivoimaisesti esteestä sopimusrikkomuksen syynä voi menestyä.

2. Ylivoimaisen esteen tulee lähtökohtaisesti olla ennakoimaton

Vastaavasti ylivoimaisen esteen on tullut olla luonteeltaan ennakoimaton. Varsinkin lähiviikkoina tehtyjen tahdonilmaisujen kohdalla ei voine enää puhua ennakoimattomuudesta, sillä taudin vaikutukset ja potentiaalinen uhka on yleisesti tunnettua. Sopimuskäyttäytymisessä sopimuskumppaneiden oletetaankin ottavan huomioon nyt vallitsevat poikkeusolot, eikä ylivoimainen este ainakaan automaattisesti voi olla käsillä.

3. Ylivoimaisen esteen tulee lähtökohtaisesti olla vain kohtuuttomin vaivoin vältettävissä tai voitettavissa

Kolmannen edellytyksen osalta on todettava, että infektiovaara synnyttää myös erilaisia luovia uusia ratkaisuja. Tällaisia ovat mm. etäyhteyksien hyödyntäminen liiketoimintasuhteiden ylläpitämisessä tavanomaisen toimintaympäristön ulkopuolella. Nämä luovat tavat voivat johtaa siihen, että sopimusosapuolten tulee osata käyttää nykyteknologiaa ja virusvaiheen tietotaitoa riittävässä määrin. Näin ylivoimaiseksi esteeksi uskotun tekijän aiheuttama ylimääräinen vaiva ja työ jää niihin raameihin, joissa se voidaan välttää tai voittaa ilman kohtuuttomia uhrauksia. Voidaankin sanoa, että yhteiskuntamme edellyttää sopimusosapuolilta mukautuvaisuutta ja halua ajatella innovatiivisesti etenkin kriisioloissa.

Onko koronasta ylivoimaiseksi esteeksi?

Vallitsevassa pandemiatilanteessa on varmasti paljon sijaa myös väitteelle ylivoimaisesta esteestä. On kuitenkin huomattava, ettei kriisitilanteessakaan tällainen este ole oikeudellisesti aina käsillä. Arvio ylivoimaisesta esteestä onkin tehtävä aina tapauskohtaisesti.

Lue seuraavaksi: