Periytyvätkö velat?

Periytyvätkö velat velallisen kuollessa?

Velkojen periytyminen on usein esille nouseva kysymys, johon voidaan pääsääntöisesti vastata, etteivät velat periydy. Tähän pääsääntöön on olemassa kuitenkin joitain poikkeuksia, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta kuolinpesän osakkaana vältyt velkavastuulta.

Johtaako velallisen kuolema velkasuhteen lakkaamiseen?

Velallisen kuolema ei yleensä johda velkasuhteen lakkaamiseen, vaan velkojalla säilyy oikeus saataviinsa. Vainajalla on voinut olla esimerkiksi kulutusluottoja, asuntolaina tai pienimuotoisempia maksamattomia saatavia, kuten puhelinlasku ja kuntosalin kuukausimaksuja.

Lisäksi on tärkeää erottaa vainajan velat ja kuolinpesän velat toisistaan. Kuolinpesän velkaa voi syntyä esimerkiksi hautajaiskuluista, perunkirjoituksesta ja pesän selvityksestä. Näistä kuluista pesän osakkaat voivat tarvittaessa joutua vastaamaan henkilökohtaisesti.

On myös huomattava, että perintökaaren mukaan kuolinpesän varoja jaettaessa velkojat ovat oikeutettuja saamaan suorituksia saatavistaan ensin ja näin ositus tai perinnönjako voidaan toimittaa vasta velkojen maksun tai vakuuksien asettamisen jälkeen. Perintö siis jaetaan vasta velkojen maksun jälkeen, mikäli jaettavaa ylipäätään enää on.

Näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota

Jotta kuolinpesän osakkaat eivät joutuisi vastaamaan vainajan veloista, on tärkeää toimia asianmukaisesti. Mikäli pesän hoidosta vastaava henkilö ei toimita perunkirjoitusta kolmen kuukauden kuluessa vainajan menehtymisestä, voi hän joutua vastaamaan veloista henkilökohtaisesti. Samoin voi käydä, jos osakas vannoo perukirjan totuusvalaa vastaan oikeaksi tietäen, ettei näin ole. Myös omaisuutta salailemalla tai väärän tiedon kertomalla voi joutua henkilökohtaisesti vastaamaan pesän veloista.

Jos pesässä on riittävästi varoja jaettavaksi ja osakas kykenee osoittamaan, ettei ole toimillaan vaarantanut velkojien oikeutta saada maksu saatavistaan, voi osakas vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta. Ylivelkaisen pesän kohdalla varoja ei kuitenkaan välttämättä riitä jaettavaksi ja näin pesän osakas voi joutua vastaamaan veloista henkilökohtaisesti, mikäli on menetellyt virheellisesti. Ylivelkaisen pesän osakkaiden on siis erittäin tärkeää tehdä tarvittavat toimet asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti välttyäkseen henkilökohtaiselta velkavastuulta.

Lue seuraavaksi: