Reklamationsblankett

Om du inte är enig med fordringsägaren om huruvida fordringen är indrivningsbar ska Du utan dröjsmål reklamera saken. För att underlätta och påskynda behandlingen av ärendet, ska reklamationer alltid göra skriftligen.

Innan du gör din reklamation ska du beakta att:

  • den ostridiga delen av fordringen ska betalas utan dröjsmål.
  • ogrundade reklamationer försinkar indrivningen och ökar de indrivningskostnader Du blir tvungen att betala. 

Du kan skicka in en skriftlig reklamation med blanketten nedan.