Tieto­suoja­seloste

Laatimispäivä: 24.5.2018  |  Päivitetty 30.11.2020

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi:
  • Uuva Oy (0859384-0)
 • Osoite:
  • PL 164, 00701 HELSINKI
 • Yhteystiedot:
  • asiakaspalvelu@uuva.fi, 020 741 8494

2. Tietosuojavastaava

 • Nimi:
  • Herkko Havumäki
 • Osoite:
  • PL 164, 00701 HELSINKI
 • Yhteystiedot:
  • asiakaspalvelu@uuva.fi, 020 741 8494

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään laskurahoituksessa, perintätoimeksiantojen käsittelyssä sekä muita laskun elinkaaren palveluita tarjottaessa. Asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ovat tarpeen laskurahoituksessa, saatavien vapaaehtoisessa- sekä oikeudellisessa perinnässä ja muussa rahoitus- ja perintätoimintaa tukevassa toiminnassa. Asiakasrekisteristä ilmenevät myös tiedot hakemus- ja riita-asioiden oikeudenkäynneistä, eri insolvenssime-nettelyistä sekä muista tuomioistuin- tai viranomaisasioista.

Rekisteriä käytetään tarvittaessa myös lakiin perustuviin tai viranomaisten määräysten mukaisiin velvoitteisiin vastaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin rekisteröidään tietosuojakäsittelyn tarkoituksesta riippuen oikeussuhteen osapuolten nimet, yksilöintitiedot (syntymäaika, yhteys- ja osoitetiedot sekä mahdollinen henkilötunnus ja/tai yritys- ja yhteisötunnus) ja pankkiyhteystiedot sekä muut asiakkaan/rekisteröidyn ilmoittamat toimeksiantojen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.

Asiakasrekisteri pitää sisällään myös tiedot mahdollisen saatavan perusteesta erittelyineen, tiedot asiassa tehdyistä toimenpiteistä sekä viranomaisilta saadut/kerätyt tiedot.

Asiakaspuhelu saatetaan nauhoittaa asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta saadaan toimeksiantoa ja rekisteröityä koskevat tiedot. Luottotietoyhtiöltä saadaan rekisteröityä koskevat julkiset maksuhäiriötiedot. Postin osoitepalvelusta saadaan rekisteröidyn viimeisimmät osoitetiedot.
Väestötietojärjestelmästä saadaan rekisteröidyn kotipaikka- ja yhteystiedot. Yhteystietoyrityksiltä saadaan mahdolliset puhelinnumerotiedot.

Digi- ja viestintävirastosta saadaan rekisteröityä koskeva edunvalvontatieto sekä muita mahdollisia rekisteröidyn henkilöön liittyviä tietoja. Oikeusrekisterikeskukselta saadaan rekisteröityä koskevat konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelytiedot. Traficomilta saadaan ajoneuvojen omistaja-/haltijatiedot. PRH:n ylläpitämistä rekistereistä saadaan yhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä koskevat tiedot. Verohallinnolta saadaan tuloverotuksen julkiset tiedot. Perintätoimeksiantojen hoitoa varten saadaan tietoja myös tuomioistuimilta, ulosottoviranomaisilta sekä vero- ja työvoimaviranomaisilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja luovutetaan asiakkaalle/rekisteröidylle sekä voimassa olevan oikeuden vaatimalla tavalla eri viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa myös muissa lain sallimissa tapauksissa. Traficomilta saatuja eri ajoneuvojen haltija- tai omistajatietoja ei luovuteta asiakkaalle. Tietoja saatetaan luovuttaa myös IT-tuesta vastaavalle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jollei voimassa oleva lainsäädäntö sitä kulloinkin edellytä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yrityksen toimitiloissa on valvonta- ja hälytysjärjestelmä. Kirjallinen aineisto on erikseen lukituissa tiloissa. Mainittua aineistoa säilytetään kulloinkin voimassa olevan oikeuden edellyttämä aika. Henkilötiedot ovat vain reklamaatiokäsittelystä vastaavan henkilökunnan käytössä.

Rekisteriin merkityt tiedot ovat luottamuksellisia. Henkilökunta on antanut sitoumuksen työssään saamiensa tietojen salassa pitämisestä. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä salasanaa. Työsuhteen päättyessä pääsy rekisteriin päättyy.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa, jotka ovat asiakasrekisterissä. Rekisteritietojen saamiseksi tarkoitettu pyyntö tulee tehdä Uuva Oy:n internetsivujen kautta. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavallemme. Vastauksen yhteydessä rekisteröidylle ilmoitetaan myös mistä tiedot ovat peräisin, niiden käyttötarkoitus ja tieto siitä, mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset yksilöintitietonsa.

Voitte tehdä henkilötietoja koskevan pyyntönne myös postitse osoitteeseen:

Uuva Oy, PL 164, 00701 Helsinki

Postitse tehtävissä tiedusteluissa on oltava mukana kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksestanne sekä tulostettu tietosuojalomakkeemme täytettynä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, joka on asiakasrekisterissä. Rekisteritietojen korjaamista koskeva pyyntö tulee tehdä Uuva Oy:n internetsivujen kautta. Pyyntö osoitetaan tietosuojavastaavallemme. Asiakkaan tulee esittää korjaamista koskevassa pyynnössään tiedon etsimiseen tarpeelliset yksilöintitietonsa sekä muutokset, joita hän vaatii tehtäväksi.

Mikäli virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai muutoin vanhentunut tieto havaitaan henkilökunnan tai automatisoidun tarkastuksen kautta oma-aloitteisesti, tällainen tieto oikaistaan tai poistetaan välittömästi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on lain sallimin tavoin oikeus pyytää häntä koskeva henkilö-tieto poistettavaksi asiakasrekisteristä. Rekisteritietojen poistamista koskeva vaatimus tulee tehdä Uuva Oy:n internetsivujen kautta. Vastaavasti rekisteröidyillä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä (tiedot ilmenevät tästä tietosuojaselosteesta ja Uuva Oy:n tietosuojasivuilta), tarvittaessa rajoittaa tietojensa käsittelyä, mahdolli-suus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen (jos vaihtoehtoisia järjestelmiä on olemassa), vastustaa tietojensa käsittelyä ja olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Vaatimukset ja pyynnöt osoitetaan tietosuojavastaajallemme.