Etelä-Suomen aluehallintoviraston rooli perintää valvovana viranomaisena

Etelä-Suomen aluehallintoviraston rooli perintää valvovana viranomaisena

Osana Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimintaa, se suorittaa mm. perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetussa laissa tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät. Näin aluehallintoviraston tehtävänä esimerkiksi valvoa ammattimaista saatavien perintää toisen lukuun sekä omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa. Valtaosa maassamme tapahtuvasta perinnästä on siis aluehallintoviraston valvonnassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimivaltuuksista

Valvontatehtävässään aluehallintovirastolla on laajat toimivaltuudet. Sillä on tehtäviensä suorittamiseksi laajat tiedonsaantioikeudet sekä valvonnan kohteilta että muilta viranomaisilta. Havaitessaan rikkomuksia perintätoiminnassa, aluehallintovirasto voi kehottaa perintätoiminnan harjoittajaa korjaamaan menettelytapoihin liittyvät puutteet määräajassa, antaa perintätoiminnan harjoittajalle varoituksen, tai ääritapauksessa kieltää tietyn perintäyhtiön toiminnan kokonaan määräajaksi.

Normisto, jota perintätoiminnan harjoittajien tulee toiminnassaan noudattaa, löytyy pitkälti saatavien perinnästä annetusta laista ja eri viranomaisten (mm. kuluttajansuojaviranomaisten sekä aluehallintoviraston itsensä) antamista ohjeista. Myös tuomioistuinten oikeuskäytännöllä on perintätoimintaa ohjaava vaikutus. Kaiken tämän normiston myös aluehallintovirasto ottaa valvontatehtävässään huomioon arvioidessaan sitä, onko perintäyhtiö rikkonut perintälakia tai hyvää perintätapaa.

Lue seuraavaksi: