Kuluttaja­riita­lau­takun­nan rooli osana saata­vien perin­tää

Varsinaisen perintätoimintaan liittyvän Etelä-Suomen aluehallintoviraston toteuttaman valvonnan lisäksi myös kuluttajaviranomaiset tarjoavat apua perinnän kohteena oleville perintätoimiston velallisasiakkaille. Yksi keskeisimmistä kuluttajansuojaa tarjoavista organisaatioista on oikeusministeriön alainen kuluttajariitalautakunta.

Kuluttajariitalautakunta tarjoaa kuluttaja-asioissa (siis myös kuluttajaperinnässä) kuluttajilla asiantuntevaa apua. Lautakunta pyrkii ratkaisemaan puolueettomasti kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä riitaisuuksia. Kappalemääräisesti valtaosa perintätoimeksiannoista koskee nimenomaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan (perintätoimiston tai tämän yhtiömuotoisen asiakkaan) välisiä riitaisuuksia, jolloin kuluttajariitalautakunta on tämän tyyppisille asioille varsin luonteva käsittelyforum.

Lautakuntakäsittelyn hyödyt

Käsittelemme alkuun lautakuntakäsittelyn hyötyjä. Kuluttajariitalautakunnassa tapahtuvan käsittelyn etuna on mainittava ensinnäkin se, että asian hoitaminen lautakunnassa on osapuolille lähtökohtaisesti maksutonta. Etenkin intressiltään vähäisemmät riita-asiat ovat – esimerkiksi tuomioistuinkäsittelyn sijaan – mielekästä saattaa kuluttajariitalautakuntaan käsiteltäväksi. Jos riitaisuus koskee vaikkapa perintätoimiston kuluttajalta veloittamia perintäkuluja, on riidan intressi perintäkulujen lakisääteisen määrän takia yleensä korkeintaan joitakin kymmeniä euroja. Perintätoimeksiantoihin liittyvän riitaisuuden rahallisen määrän vähäisyyden vuoksi perintätoimintaan liittyviä asioita siirtyykin varsin usein kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakuntakäsittely on myös asiantuntevaa, sillä lautakunta on keskittynyt em. tavalla ainoastaan kuluttaja-asioiden käsittelyyn (toisin kuin tuomioistuimet, jotka ratkaisevat luonteeltaan keskenään hyvin erilaisia asioita). Kuluttajariitalautakunnassa tapahtuva käsittely ei ole myöskään sidoksissa yhtä tarkkoihin menettelysäännöksiin kuin tuomioistuinkäsittely. Näistä syistä lautakuntaan turvautuminen on yksittäiselle kansalaiselle luontevaa, myös ilman oikeudellisen pätevyyden osaavaa ammattiapua.

Lautakuntakäsittelyn heikkoudet

Lautakunnassa tapahtuvalla käsittelyllä on toki myös heikkoutensa. Niistä keskeisin on se, että kuluttajariitalautakunta ei voi antaa sitovia päätöksiä. Lautakunnan ratkaisut ovat luonteeltaan ratkaisusuosituksia, vaikkakin niillä saattaa olla merkittävä painoarvo mahdollisessa myöhemmässä riita-asian oikeudenkäynnissä.

Osittain viimeksi mainittuun liittyvänä heikkoutena on mainittava myös se, ettei lautakunta vastaanota siinä määrin mm. suullista todistelua kuin tuomioistuinkäsittelyyn kuuluu. Tällainen tuomioistuimessa vastaanotettu henkilötodistelu tai muutoin kattavampi todisteiden harkinta yleensä, voi johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin mihin kuluttajariitalautakunnassa tapahtuvassa käsittelyssä on päädytty.

Viimeisenä tässä mainittavana lautakuntakäsittelyä koskevana heikkoutena on tuotava esiin lautakunnassa tapahtuvan käsittelyn hitaus. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisun saaminen voi helposti kestää yli kaksi vuotta. Tällainen kesto ei ole tavaton tavanomaisessa tuomioistuinprosessissakaan, mutta tuomioistuinkäsittelyn vaiheittainen eteneminen (ja tätä myötä kasvava kuluriski) voi saada osapuolet sopimaan riita-asiansa huomattavasti kuluttajariitalautakunnan keskimääräistä käsittelyaikaa nopeammassa aikataulussa. Kuluttajariitalautakunnan käsittely on pohjimmiltaan hyvinkin kasvotonta, jolloin sovintoa edusauttavat asianosaisten ”kohtaamiset” eivät kuulu asiaan.

Kootusti on todettava, että perinnän asiakkaan näkökulmasta on aina mielekästä tapauskohtaisesti harkita, milloin asian saattaminen kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn on tarkoituksenmukaista ja milloin ei. Tarvittaessa tähän harkintaan voi saada apua esimerkiksi kuluttajaoikeusneuvojilta tai oikeusaputoimistoilta.


Lue seuraavaksi: