Mitä jälki­perintä on?

Jälkiperintä perintäprosessin vaiheissa

Asiaan perehtymättömälle henkilölle saatavien perintäprosessi saattaa olla yhtä vieras kuin uuden kielen oppiminen. Vapaaehtoisen perinnän tarkoitus on kotiuttaa toimeksiantaja-asiakkaamme saatavat ilman tuomioistuimen tai ulosotto-organisaation apua. Oikeudellisessa perinnässä saatavien kotiuttamisessa turvaudutaan tuomioistuimen tai ulosotto-organisaation apuun. Vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnän lisäksi kuullaan puhuttavan jälkiperinnästä, johon siirrytään muun muassa niissä tapauksissa, joissa saatavaa ei saada perittyä velallisen heikon maksukyvyn takia.

Tämän kirjoituksen idea syntyikin asiakkaidemme toiveesta avata kattavammin sitä, mitä kaikkea jälkiperintä käsittää. Keskitymme myös jälkiperinnän hyötyihin ja siihen, missä tilanteissa jälkiperintään kannattaa siirtyä.

Mitä jälkiperinnällä tarkoitetaan?

Jälkiperinnällä tarkoitetaan pohjimmillaan sitä, että saatava ei ole aktiivisten perintätoimenpiteiden kohteena. Saatava voi sinällään olla jälkiperinnässä niin vapaaehtoisessa kuin oikeudellisessakin perinnässä. Jälkiperinnässä perintätoimisto lähinnä huolehtii pitkälti järjestelmiensä tehokkuuteen ja isompien saatavien kohdalla henkilökuntansa ammattitaitoon perustuen siitä, että saatavat eivät pääse vanhenemaan tai että niitä ei kohtaa jokin muu oikeudenmenetys.

Usein viimeistään tässä vaiheessa laskun elinkaarta toimeksiantaja kirjaa saatavansa luottotappioksi. Luottotappiokirjauksen jälkeen toimeksiantaja saa yleensä arvonlisäveron palautuksen. Saatavasta ei siis aiheudu veronalaista tuloa. On kuitenkin huomioitava se, että jos saatava kuitenkin saadaan myöhemmin perittyä, se tuloutetaan uudelleen.

Jälkiperintään siirtymisen syynä on useimmiten se, että saatavan kotiutumisen todennäköisyys on heikko velallisen huonon maksukyvyn takia. Tästä syystä velallisen maksukyky tarkastetaan jälkiperinnässä säännöllisesti. Saatava voidaan siirtää jälkiperintätilaan niin vapaaehtoisen kuin oikeudellisenkin perinnän aikana.

Kannattaako saatavaa periä jälkiperinnässä ja mitä hyötyä siitä on?

Jälkiperinnästä on velkojalle vain ja ainoastaan hyötyä. Jälkiperinnän kustannuksista voidaan perintätoimeksiannon toimeksiantajan (velkojan) ja toimeksiannon saaneen välillä sopia. Usein jälkiperinnän kustannukset velkojalle ovat jokin prosenttiosuus saatavan pääomasta. Velkojalle on luonnollisesti tarkoituksenmukaista saada edes osa – vaikkakin oletettavasti pitkällisen prosessin jälkeen – saatavan pääomasta.

Jälkiperinnän hyödyiksi voidaan nähdä muun muassa seuraavat asiat:

  • Saatavat eivät pääse vanhentumaan tehokkaan ja tarkasti oikeuskäytäntöä noudattavan jälkiperintämme ansiosta.
  • Velallisen yhteydenotot tapahtuvat kauttamme – asiakkaanamme Sinun ei tarvitse huolehtia jälkiperinnästä.
  • Saatavan elinkaarta ja muun muassa sille kertyviä viivästyskorkoa voi seurata ajantasaisesti, jolloin saatava ei pääse unohtumaan itseltäkään.