Mitä jos perimästämme saatavasta on riitaa?

Mitä jos perimästämme saatavasta on riitaa logo

Perintälaki kieltää perinnän jatkamisen velallisen kiistäessä maksuvelvollisuutensa 

Perintälain mukaan vapaaehtoista perintää ei saa jatkaa, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa. Velallisen tulee kuitenkin antaa kiistämiselleen asianmukaiset perusteet. Asianmukaisten perusteiden esittäminen mahdollistaa sen, että pystymme käymään vuoropuhelua yhdessä toimeksiantajansa kanssa ja näin asia voidaan saada sovinnollisesti ratkaistua. Pyrimme aina etsimään sovinnollisen lopputuloksen osapuolten välillä, jos se vain suinkin on mahdollista.

Entä jos sovintoa ei saada tehtyä? 

Mikäli sovintoon ei kuitenkaan päästä ja kun maksuvelvollisuus on kiistetty, velkojan ainoaksi keinoksi jää kiistetyn velkasaatavan saattaminen ratkaistavaksi tuomioistuinkäsittelyyn ja mahdollisesti tämän jälkeen ulosottoon. Joskus turvallisin toimintatapa velalliselle on suorittaa saatava (tai ainakin sen riidattomaksi katsomansa osuus) ja selvittää siihen liittyvät mahdolliset riitaisuudet jälkikäteen.

Näin velallinen säästyy siltä riskiltä, että häntä koskeva täysimittainen riita-asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi. Riita-asian vireille saattamisesta aiheutuu aina huomattavat lisäkulut sekä viranomaiskulujen että muiden oikeudenkäyntikulujen muodossa. Lisäksi asian käsittely tuomioistuimessa ja myöhemmin ulosotossa voi johtaa arkielämää hankaloittavaan maksuhäiriömerkintään.

Haluamme minimoida kohtuuttomat ja tarpeettomat kulut 

Pyrimme aina siihen, ettei asiakkaillemme aiheudu kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja taikka tarpeetonta haittaa. Tämän säännön mukaisesti pyrimme velkomaan toimeksiantajiemme saatavia mahdollisimman kattavasti perintälain osoittamin vapaaehtoisen perinnän keinoin, jotta kallis ja aikaa vievä riita-asian oikeudenkäynti voitaisiin välttää.

Suhtaudumme vastuullisesti maksujärjestelyihin, jolloin meidän kanssamme on aina kannattavampaa tehdä pitkäkin saatavan suorittamiseen tähtäävä maksusuunnitelma, kuin ajautua tuomioistuinmenettelyyn. Tämä johtuu siitäkin, että viimesijaiseen oikeudenkäyntimenettelyyn tukeudutaan lähtökohtaisesti kaikkien velkasaataviemme kohdalla, sillä olemme sitoutuneet kotiuttamaan toimeksiantajiemme lakiin perustuvat ja muutoinkin voimassa olevat saatavat täysimääräisesti.

Lue seuraavaksi: