Mitä tarkoi­tetaan suoraan ulos­otto­kelpoi­sella saata­valla?

Suoraan ulosottokelpoinen saatava?

Julkisessa keskustelussa ja perinnän asiakaskohtaamisissa törmää usein ns. suoraan ulosottokelpoisiin saataviin. Suora ulosottokelpoisuus tarkoittaa puhtaimmillaan sitä, että saatavan (lasku tms.) olemassaolo itsessään ja sen erääntyneisyys riittävät siihen, että saatavan voi toimittaa ulosottovirastolle ulosottotoimia varten. Tämä ero on huomattava ns. tavanomaisiin saataviin nähden, jotka eivät ole suoraan ulosottokelpoisia. Tällaiset tavanomaiset saatavat (joita eri saatavatyypeistä on valtaosa) tarvitsevat ulosoton käynnistymistä varten erillisen vahvistuksen (ns. ulosottoperusteen); yleisimmin esimerkiksi käräjäoikeuden antaman tuomion.

Ulosotto ja kynä

Laissa on oltava maininta suorasta ulosottokelpoisuudesta

Jotta saatava voisi olla suoraan ulosottokelpoinen, tällaisesta ulosottokelpoisuudesta tulee aina olla maininta laissa. Keskeisimpänä säännöksenä suoraan ulosottokelpoisia saatavia koskien on laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. Siinä luetellaan tyhjentävästi suoraan ulosottokelpoiset saatavat. Lain mukaan tällaisia saatavia ovat verot, julkiset maksut ja muut julkisoikeudelliset tai niihin rinnastettavat saatavat. Usein on siis kyse valtion tai kunnan saatavasta – kuten vaikkapa terveyskeskusmaksusta.

Muuna suoraan ulosottokelpoisia saatavia koskevana sääntelynä voidaan mainita mm. varsinaisia ulosottotoimia koskeva ulosottokaari. Lisäksi lakiin saatavien perinnästä sisältyy useita suoraan ulosottokelpoisiin saataviin liittyviä säännöksiä. Niillä on pyritty varmistamaan ennen kaikkea perinnän tehokkuutta ja tarpeettomien perintätoimien välttämistä, sillä suoraan ulosottokelpoisten saatavien kohdalla perinnän työmäärä jää luonnollisestikin vähäisemmäksi kuin tavanomaisten saatavien kohdalla. Perintätoimet ovat suoraan ulosottokelpoisten saatavien kohdalla suurelta osaltaan lähinnä velallisen muistuttamista hänen maksuvelvollisuutensa olemassaolosta ja hänen ohjaamistaan lailla säänneltyjen oikeussuojakeinojen pariin, mikäli velallinen haluaa esimerkiksi valittaa saamastaan julkisesta maksusta.

Suoraan ulosottokelpoisten saatavien erityisluonnetta on pyritty senkin johdosta korostamaan, että tällaisella ulosottokelpoisuudella on huomattavia oikeusvaikutuksia yksityisten asianosaisten oikeusasemaan. Merkittävimpiin tällaisiin vaikutuksiin kuuluu ulosottotoimien käynnistymisestä johtuva haitallinen maksuhäiriömerkintä. Tavanomaisten saatavien kohdalla ulosottoperusteen saaminen voi kestää laskusaatavan erääntymisen ajankohdasta laskettaessa vuosia, jolloin myös esim. velkomustuomiosta johtuva maksuhäiriömerkintä merkitään velallisen luottotietoihin pidemmän ajan kuluttua. Suoraan ulosottokelpoisten saatavien kohdalla maksuhäiriömerkintä voi aiheutua huomattavasti nopeammin – esim. jo muutaman kuukauden kuluessa.