Oikeuden­käynti­menettely osana saatavien perintää

Oikeudenkäyntimenettely osana saatavien perintää kuva

Oikeuden­käynti­menettely vapaa­ehtoisen perinnän jälkeen

Saatavien perinnässä on vakiintunut jako vapaa­ehtoiseen perintään ja oikeudelliseen perintään. Oikeudellisessa perinnässä on pohjimmiltaan kysymys tuomioistuin­menettelystä sen eri ilmenemismuodoissa. Periaatteessa oikeudellinen perintä on mahdollinen rikos- ja ehkä hallinto­prosessinkin keinoin, mutta olennaisin sen ilmenemismuoto on riita-asian käsittely käräjäoikeudessa. Siis käytännössä velkomusasia, jossa osapuolina ovat velallinen ja velkoja siviilijutun osapuolina.

Riidattomat velkomus­kanteet ja laajat riita-asiat

Oikeudenkäyntimenettely velkomusasioissa on jaettu summaarisiin (eli riidattomiin) velkomuskanteisiin ja laajoihin riita-asioihin.

Summaarisissa velkomusasioissa on kyse siitä, että asia on velkojan käsityksen mukaan lähtökohtaisesti riidaton. Usein summaarinen saatava on määrältään varsin vähäinen ja se saatetaan vireille vahvan pääsäännön mukaisesti sähköisiä menettelytapoja hyödyntäen. Summaarisessa asiassa velkojan edustajana voi esiintyä myös muu, kuin oikeudellisen koulutuksen saanut asiamies. Mikäli velallinen riitauttaa summaarisen asian käräjäoikeudelle, se siirtyy tavanomaisen riita-asiain käsittelyjärjestykseen.

Laajat riita-asiat ovat alusta alkaen osapuolten välisen riitaisuuden värittämiä ja ne voivat olla luonteeltaan hyvin monimuotoisia. Laajat riita-asiat edellyttävät lainopillisen koulutuksen saaneiden asiamiesten käyttöä ja osapuolet voivat saada korvauksen asian oikeudenkäyntikuluistaan mahdollisen oikeusturvavakuutuksensa kautta.

Lakimiehemme auttavat Sinua oikeuden­käynti­asioissa

Uuvan lakimiehet hoitavat paljon etenkin maksukyvyttömyyteen ja velkomusasioihin liittyviä oikeudenkäyntejä, mutta myös muunlaisia toimeksiantoja. Määrältään hyvin pienen saatavan saattaminen laajana riita-asiana ei ole mielekästä, sillä käsittelyajat ovat varsin pitkiä. Usein mielekkäämpää saattaakin olla sovintoon tähtäävät pyrkimykset, joissa asiamiehemme myös mielellään auttavat.

Lue seuraavaksi: