Perintälaki uudistui 1.5.2022 – Yritysvelallisten perintätoimien kohtuullisuus ja yhdenvertaisuus

Lain vaaka, kynä, paperia, nuija ja lakirja

Perintälaki

Perintälaissa säädetään erääntyneen saatavan perinnästä sekä perintään liittyvistä, velkasuhteen osapuolten asemaan vaikuttavista muista seikoista. Lain säädösten mukaisten perintätoimien yksinkertainen tarkoitus on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt saatava kuluineen velkojalle. Perintälaki säätää sekä yksityishenkilön kulutusluottojen että yritysvelallisen saatavien perintätoimista ja perintäkulujen määristä oikeudelliset raamit, joiden sisällä perintätoimintaa harjoittavien yritysten ja toimijoiden tulee asianmukaisesti ja lain nojalla toimia.

Yksityishenkilöiden kuluttajasaatavien perintätoimien toimenpiteiden sääntely on jo pitkään ollut lailla säänneltyä liiketoimintaa. Sen sijaan yritysvelallisten perintätoimien hyvän perintätavan mukaista perintää on nyt lähdetty uudistamaan kokonaisvaltaisen yhdenvertaisuusperiaatteen ja kohtuullisuuskäsitteen kattavaksi toiminnaksi lainsäädännän muutoksella. Ydinajatuksena on saman mukaistaa yritysperinnän toimintatavat yhteneviksi yksityishenkilöiden kuluttajaperinnän kanssa huomioiden kuitenkin yritysvelkoihin ja -velallisuuteen liittyvät omat erityispiirteet.

Mitä muutoksia uusi perintälaki toi tullessaan?

Toukokuun 2022 alusta voimaan tulleen perintälain uudistuksen perimmäisenä tarkoituksena on säätää euromääräiset enimmäismäärät yritysvelallisten saatavien perintäkuluille. Lisäksi tavoitteena on parantaa yritysvelallisten yhdenvertaista ja tasapuolista kohtelua sekä turvata yritysvelalliselle riittävä maksuaika niin velan pääoman kuin korkojen osalta ennen perintätoimenpiteiden aloittamista.

Huolimatta siitä, että yritysvelallisten perintäkulujen määrälle asetettiin euromääräiset ylärajat, otetaan jatkossakin huomioon myös velkojan oikeus saada kohtuulliseksi katsottavat kulunsa omasta toiminnastaan. Tässä kohdin tavoitteena on turvata ja tukea myös yritysperinnän toimenpiteiden tehokkuutta, huomioiden molemmin puolin sekä euromääräisesti velalliselle kohtuulliseksi katsottavat kulut että perintätoimintaa harjoittavan yrityksen toimesta tehtyjen toimien laajuus taaten riittävät kulut myös velkojaan nähden. Viime sijaisena, ei tosin vähäisimpänä, lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa sähköisten perintätoimien laajempi, parempi ja tehokkaampi käyttö jatkossa.

Kokonaisuutena katsoen yrityssaatavien pääomat ovat lähtökohtaisesti aina suurempia kuin yksityishenkilöiden kulutussaatavat. Yrityssaatavien erityispiirteet on katsottu lakiuudistuksessa tulevan parhaiten esille asettamalla perintäkuluille neliportainen asteikko, joka on esitetty alla:

Saatavan pääoma: Perintäkulujen maksimimäärä:
max. 500,00 euroa max. 250,00 euroa
500,00–2.500,00 euroa max. 470,00 euroa
2.500,00–10.000,00 euroa max. 550,00 euroa
yli 10.000,00 euroa max. 670,00 euroa

Suoraan ulosottokelpoisten yrityssaatavien osalta perintäkulujen enimmäismääräksi on säädelty 214,00 euroa. Mikäli perinnässä on käytetty lisäksi konkurssiuhkaista maksukehotusta, on sen enimmäismäärä 314,00 euroa.

Lisäksi on katsottu, että mikäli asianmukaiset ja riittävät perintätoimet edellyttävät kuitenkin tarpeelliseksi katsottavia ja perusteltuja lisätoimia, on perintätoimistolla 15 % joustovara nostaa yritysvelalliselta perittävien kulujen määrää tapauskohtaisesti katsoessaan tämän olevan riittävällä tavalla perusteltua.

Perintätoimien välinen minimiaika seitsemästä päivästä kymmeneen päivään

Toukokuun 2022 alusta lukien perintätoimien välinen minimiaikaraja on 10 päivää yrityssaatavien perinnässä. Tämän aikarajan on katsottu tukevan paremmin sekä velallisen että velkojan intressien toteutumista antaen molemmille osapuolille riittävän ajan hoitaa asiaan kohdistuvat velvollisuutensa aiemman 7 päivän sijaan.

Mahdollisuus sähköisten kanavien käyttöön

Perintätoimenpiteitä suoritettaessa on jatkossa mahdollisuus käyttää monia eri sähköisiä kanavia apuna. Tämä asettaa kuitenkin haasteita perintätoimintaa harjoittaville yrityksille, koska hyvän perintätavan mukaisesti näiden tahojen on oltava riittävällä huolellisuudella varmoja siitä, että velallinen tulee todistettavalla tavalla saamaan perintäkirjeet. Lakiuudistuksen mukaisesti mahdollisesti käytettävän sähköisen kanavan käyttöön tuleekin jatkossa olla velallisen nimenomainen suostumus, joka voi olla kirjallinen tai suullinen, mutta määrittää tarkasti käytettävän tai käytettävät sähköiset kanavat, kuten pankin e-laskutus tai velallisen sähköposti.

Uudistus haastaa perintätoimintaa harjoittavien yritysten käytäntöjä, sillä vastuu velalliselle toimitetusta perintäkirjeestä ja maksuineen on aina perintätoimistolla, jonka on toimittava tässä asiassa jatkossakin erityisen huolellisesti ja todisteellisesti sekä hyvän perintätavan mukaisesti.

Olemme täällä teitä varten

Uuvalaisten toiminnan ydinajatuksena on inhimillinen, yksilöllinen ja laadukas palvelu jokaiselle asiakkaalle. Jokainen toimeksianto on meille tärkeä ja ydinajatuksemme on hoitaa jokainen asia erinomaisin toimenpitein vastuullisesti sekä mahdollisimman kohtuullisin kuluin. Pyrimme jatkossakin tukemaan ja edistämään vapaaehtoista perintää sekä löytämään parhaita mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja vastaamaan jokaisen yritysvelallisen todellista maksukykyä ja tukemaan heitä heidän omassa liiketoiminnassaan.

Lue seuraavaksi: