Velkavastuun jakautuminen eri yritysmuodoissa

Velkavastuun jakautuminen eri yritysmuodoissa kuva

Liiketoimintaa aloittaessa tulee ensin pohtia, minkä yhtiömuodon puitteissa sitä aletaan harjoittamaan. Yhtiömuotoa valittaessa tulee kiinnittää huomiota yhtiön liiketoiminnan volyymin ja tarpeiden lisäksi velkavastuun jakautumiseen. Seuraavassa esitellään lyhyesti velkavastuun jakautuminen kuuden yleisimmän yritysmuodon osalta.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiöoikeudessa pätee osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:n mukaan osakkeenomistajan rajoitettu vastuu. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät osakkeenomistajat ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista.

Näin ollen osakeyhtiö on turvallinen yhtiömuoto liiketoiminnan harjoittamiseen, eikä osakkeenomistajilla ole vaaraa henkilökohtaisen omaisuuden menettämisestä esimerkiksi konkurssitilanteessa.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

Mikäli henkilö harjoittaa liiketoimintaa toiminimellä, on kyseessä yksityinen elinkeinonharjoittaja. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on vastuussa liiketoiminnassa syntyneestä velasta yrityksen omaisuuden lisäksi koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Velkojalla on oikeus periä velka suoraan elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisesta omaisuudesta, vaikka liikeomaisuus riittäisi velan kattamiseen.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tapauksessa liiketoimintaan liittyy siis henkilökohtainen taloudellinen riski. Huomioitavaa on myös, että yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoimintaan liittymättömiä henkilökohtaisia velkoja voidaan periä liikeomaisuudesta.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista yhteisvastuullisesti henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tästä huolimatta velkoja voi periä velan kokonaisuudessaan keneltä tahansa yhtiömieheltä yksin. Tämä yhtiömies voi kuitenkin periä muiden yhtiömiesten vastuuosuuden heiltä itselleen yhtiömiesten keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Kommandiittiyhtiössä voi vastuunalaisten yhtiömiesten lisäksi olla äänettömiä yhtiömiehiä, jotka vastaavat lähtökohtaisesti yhtiön veloista vain yhtiöön sijoittamansa rahasumman osalta. Vaikka avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön velvoitteista myös henkilökohtaisella omaisuudellaan, ei yhtiömiesten henkilökohtaista velkaa voida periä yhtiöltä.

Osuuskunta

Osuuskunnan jäsenillä on osuuskuntalain 1 osan 1 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan rajoitettu vastuu, joka tarkoittaa, että osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista. Kuitenkin osuuskunnan jäsenille on osuuskunnan säännöissä mahdollista asettaa erinäisiä velvoitteita ja lisämaksuvelvollisuuksia.

Rekisteröity yhdistys

Yhdistys voidaan perustaa jonkin aatteellisen tarkoituksen toteuttamista varten. Yhdistys saa harjoittaa tietyin edellytyksin elinkeinotoimintaa. Yhdistyslain 1 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Näin ollen rekisteröidyn yhdistyksen velkaa ei voida periä jäsenen henkilökohtaisesta omaisuudesta.

Lue seuraavaksi: