Yrityksen konkurssiin asettamisen edellytykset ja esteet

Yrityksen konkurssiin asettamisen edellytykset ja esteet kuva

Konkurssilain 1 luvun 1 §:n mukaan konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin velallisen tai velkojan hakemuksesta. Jotta yritys voidaan asettaa konkurssiin, tulee tiettyjen edellytysten kuitenkin täyttyä.

Konkurssikelpoisuus

Konkurssilain 1 luvun 3 §:ssä asetetaan konkurssiin asettamisen edellytykseksi ensinnäkin konkurssikelpoisuus. Esimerkiksi osakeyhtiön tai kommandiittiyhtiön konkurssikelpoisuus alkaa, kun se tulee oikeuskelpoiseksi kaupparekisteriin kirjaamisen jälkeen. Toisaalta tällaisesta rekisteristä poistuminen ei merkitse samalla konkurssikelpoisuuden lakkaamista.

Maksukyvyttömyys

Yleisen konkurssikelpoisuuden ohella tulee kiinnittää huomiota varsinaisiin konkurssiin asettamisen edellytyksiin, jotka on lueteltu konkurssilain 2 luvussa, ja joista joko maksukyvyttömyyden tai ylivelkaisuuden tulee täyttyä. Lain mukaan muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön velallinen voidaan asettaa konkurssiin.

Mikäli velkojan saatava on suuruudeltaan vähäinen, ja konkurssi muutoinkin epätarkoituksenmukainen tai hyvän perintätavan vastainen suhteessa siitä saatavaan hyötyyn, ei velkojan konkurssihakemusta tule ottaa käsiteltäväksi. Velallisen tulee siis olla maksukyvytön muutoin kuin tilapäisesti ja saatavan riittävän suuri, mikäli velkoja aikoo hakea yhtiön konkurssiin.

Ylivelkaisuus

Konkurssilain 2 luvun 5 §:ssä mainitaan konkurssin edellytyksenä myös ylivelkaisuus. Jos selvitystilassa olevan velallisen, kuolinpesän tai konkurssipesän varat eivät riitä velkojen maksuun, voidaan se asettaa konkurssiin. Kuolinpesä voidaan kuitenkin asettaa tällaisessa tilanteessa konkurssiin vain, jos em. lainkohdassa tarkemmin määritellyt edellytykset täyttyvät.

Konkurssiin asettamisen esteet

Mikäli edellä mainitut edellytykset eivät täyty, ei yritystä voida asettaa konkurssiin. Lisäksi esteeksi voi muodostua edellä käsitelty velkojan saatavan pienuudesta johtuva epätarkoituksenmukaisuus, yrityksen asettaminen yrityssaneeraukseen tai vakuus, jonka pohjalta velkoja voi saada velalleen suorituksen.

Lue seuraavaksi: