Uuva Perintä

Pe­rin­tä on vaihtoehto si­nul­le, jos haluat välttää hy­vin u­sein hi­taat ja suu­ri­a kus­tan­nuk­sia ai­heut­ta­vat oi­ke­us­pro­ses­sit.

Uuva Perintä

Pe­rin­tä on vaihtoehto si­nul­le, jos haluat välttää hy­vin u­sein hi­taat ja suu­ri­a kus­tan­nuk­sia ai­heut­ta­vat oi­ke­us­pro­ses­sit.

Kysy lisää myynniltämme
Vastuullisen perinnän periaatteet

Mik­si mak­su­muis­tu­tus­ten lä­het­tä­mi­nen ja pe­rin­tä kan­nat­taa ul­kois­taa?

Asiakkaasi maksumotivaatio paranee
Asiak­kaa­si mak­su­mo­ti­vaa­tio on suu­rem­pi pe­rin­tä­toi­mis­ton myö­tä
Säästät työaikaa ulkoistamalla maksuvalvonnan
Sääs­tät työ­ai­kaa, kun u­sein han­ka­la mak­su­val­von­ta on ul­kois­tet­tu
Säästät rahaa muistutusten lähetyskustannuksissa
Sääs­tät ra­haa muis­tu­tus­ten lä­he­tys­kus­tan­nuk­sis­sa
Kotiutat rahat nopeammin tilillesi
Si­nul­la on mah­dol­li­suus ko­ti­ut­taa rahat no­pe­am­min ti­lil­le

Pe­rin­tä­pro­ses­sim­me ar­vo­lu­pa­uk­set

Läpinäkyvyys

 • Pe­rin­tä­pal­ve­lut ei­vät si­säl­lä vuo­si- tai kuu­kau­si­mak­sua
 • So­pii kai­ken ko­koi­sil­le yri­tyk­sil­le
 • Täy­sin lä­pi­nä­ky­vä pe­ri­mis­pro­ses­si

Ihmisläheisyys

 • Ta­voit­tee­na­mme on ai­na hy­vä a­sia­kas­ko­ke­mus mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le
 • A­si­an­tun­te­van hen­ki­lös­töm­me täy­si tu­ki neu­vo­a vaa­ti­vis­sa ti­lan­teis­sa
 • A­siak­kai­de­si mak­su­mo­raa­li pa­ra­nee

Tehokkuus

 • O­mi­en toi­mek­si­an­to­je­si re­aa­li­ai­kai­nen seu­ran­ta ja hal­lin­noin­ti
 • Au­to­ma­ti­soi­tu pal­ve­lum­me mi­ni­moi ma­nu­aa­li­sen työn

Esi­merk­ki yri­tys­pe­rin­nän e­te­ne­mi­ses­tä

 • Las­kun erä­päi­vä

  Al­ku­pe­räi­nen las­ku jää mak­sa­mat­ta erä­päi­vään men­nes­sä.

 • Muis­tu­tus

  El­lei mak­su­suo­ri­tus­ta ole saa­tu, lä­he­te­tään mak­su­muis­tu­tus y­leen­sä seitsemän ar­ki­päi­vän si­säl­lä erä­päi­väs­tä ta­pa­us­koh­tai­set tar­peet ja a­siak­kaan e­tu huo­mi­oi­den.

 • Mak­su­vaa­ti­mus

  Yri­tyk­sil­le ei ole e­rik­seen pe­rin­tä­lais­sa mää­rät­ty ai­kaa mak­su­vaa­ti­muk­sen lä­het­tä­mi­sel­le. Lä­he­täm­me en­sim­mäi­nen pe­rin­tä­kir­jeen eli mak­su­vaa­ti­muk­sen ve­lal­li­sel­le yleen­sä seit­se­män ar­ki­päi­vän si­säl­lä erään­ty­nees­tä mak­su­muis­tu­tuk­ses­ta. En­sim­mäi­ses­sä pe­rin­tä­kir­jees­sä yri­tysve­lal­li­sel­le an­ne­taan mak­su­ai­kaa seit­se­män vuo­ro­kaut­ta.

 • Trat­ta

  El­lei ve­lal­li­nen mak­sa mää­rä­ajas­sa, lä­he­täm­me toi­sen, trat­ta­uh­kai­sen mak­su­vaa­ti­muk­sen, jos­sa yri­tysve­lal­li­sel­le an­ne­taan mak­su­ai­kaa seit­se­män vuo­ro­kaut­ta.

 • Pro­tes­toin­ti

  El­lei ve­lal­li­nen vie­lä­kään mak­sa, saa­ta­va pro­tes­toi­daan. Saa­ta­van pro­tes­toi­ja on ai­na Uuva Oy. En­nen pro­tes­toin­tia asia­kas­pal­ve­lum­me pyr­kii ole­maan yh­tey­des­sä ve­lal­li­seen ja ker­to­maan sii­tä ai­heu­tu­vis­ta seu­rauk­sis­ta.

 • Oi­keu­del­li­nen pe­rin­tä

  Pro­tes­toin­nin jäl­keen saa­ta­va siir­re­tään Uuva Oy:n ar­vi­on pe­rus­teel­la oi­keu­del­li­seen pe­rin­tään. Otamme sinuun yhteyttä ennen oikeudellisen perinnän aloittamista.

 • Jäl­ki­pe­rin­tä

  Jäl­ki­pe­rin­nän toi­men­pi­teet kos­ke­vat vain hen­ki­lö­yh­ti­öi­tä.

Esi­merk­ki kuluttaja­pe­rin­nän e­te­ne­mi­ses­tä

 • Las­kun erä­päi­vä

  Al­ku­pe­räi­nen las­ku jää mak­sa­mat­ta erä­päi­vään men­nes­sä.

 • Muis­tu­tus

  Ku­lut­ta­ja­pe­rin­näs­sä las­kun erä­päi­vän ja huo­mau­tus­vä­lin on ol­ta­va 14 päi­vää.

 • 1. Mak­su­vaa­ti­mus

  En­sim­mäi­nen pe­rin­tä­kir­je eli mak­su­vaa­ti­mus lä­he­te­tään ve­lal­li­sel­le, jos (1) mak­su­muis­tu­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 14 päi­vää; (2) em­me ole saa­neet vie­lä mak­su­suo­ri­tus­ta. Mak­su­vaa­ti­muk­ses­sa ku­lut­ta­ja­ve­lal­li­sel­le an­ne­taan mak­su­ai­kaa 12 vuo­ro­kaut­ta.

 • 2. Mak­su­vaa­ti­mus

  El­lei ve­lal­li­nen ole so­pi­nut mak­sus­ta tai mak­sa­ mää­rä­ajas­sa, lä­he­täm­me toi­sen mak­su­vaa­ti­muk­sen, jos­sa on my­ös mak­su­ai­kaa 12 vuo­ro­kaut­ta. Tar­vit­ta­es­sa olem­me ve­lal­li­seen yh­tey­des­sä my­ös pu­he­li­mit­se.

 • Oi­keu­del­li­nen pe­rin­tä

  El­lei ve­lal­li­nen vie­lä­kään mak­sa tai ole so­pi­nut mak­sus­ta, saa­ta­va siir­re­tään Uuva Oy:n te­ke­män ar­vi­on pe­rus­teel­la oi­keu­del­li­seen pe­rin­tään. Otamme sinuun yhteyttä ennen oikeudellisen perinnän aloittamista.

 • Jäl­ki­pe­rin­tä

  Mi­kä­li ve­lal­li­sen mak­su­ky­ky on huo­no, ei­kä oi­keu­del­li­seen pe­rin­tään ole jär­ke­vä sil­lä het­kel­lä ryh­tyä, siir­räm­me saa­ta­van jäl­ki­pe­rin­tääm­me. Jäl­ki­pe­rin­näs­sä Uuva Oy jat­kaa saa­ta­van pe­rin­tää huo­leh­ti­en myös ve­lan van­hen­tu­mi­sen kat­kai­se­mi­ses­ta. Ve­lal­li­sen mak­su­ky­vyn myö­hem­min pa­ran­tu­es­sa aloi­tam­me oi­keu­del­li­sen pe­rin­nän.

A­siak­kai­dem­me suus­ta

Uuva Perintä Hurrikaanit

Kim Heino / Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

"Uuva on ko­ti­mai­nen yri­tys ja tä­mä vai­kut­ti pe­rin­tä­fir­man va­lin­taam­me. Saa­mam­me pal­ve­lu on ol­lut hen­ki­lö­koh­tais­ta, jol­loin asi­oi­den hoi­to on ol­lut help­po­a, vai­va­ton­ta ja ai­kaa sääs­tä­vää. Myös a­sia­kas­por­taa­li on he­lpot­ta­nut mak­su­jen re­aa­li­ai­kais­ta seu­ran­taa, jol­loin mah­dol­li­set pääl­lek­käi­syy­det on es­tet­ty. Li­säk­si o­lem­me saa­neet hen­ki­lö­koh­tais­ta ja a­sian­tun­te­vaa neu­von­taa eri­lai­sis­sa pe­rin­tä­ta­pa­uk­sis­sa."

Uuva Perintä Confetti

Petri Tuomela / Confetti Oy

"Uuva va­li­koi­tui pe­rin­tä­toi­mis­tok­sem­me kus­tan­nus­te­hok­kaan pe­rin­tä­sys­tee­min­sä vuok­si. Ai­em­min pien­ten vii­väs­tys­las­ku­jen pe­rin­tä oli koh­tuut­to­man kal­lis­ta ja pe­rin­näs­tä saa­tu hyö­ty hy­vin huo­no. Lä­pi­nä­ky­vä pe­rin­tä­pro­ses­si on sel­ke­ä ja help­po a­siak­kaal­le. Nyt jo­pa pie­net­kin pe­rin­tä­toi­mek­si­an­not ovat kus­tan­nus­te­hok­kai­ta teh­dä. Yh­tey­den­pi­to Uuvan kans­sa on my­ös help­po­a ja jous­ta­vaa."

U­sein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Kiin­nos­tuit­ko?

Annamme mielellämme lisätietoa perintäpalvelusta sekä muista laskun elinkaaren hallintaan liittyvistä palveluistamme. Ota yhteyttä meihin alla olevalla yhteydenottolomakkeella tai soittamalla myyntiimme numeroon 020 721 84 96.

Ha­lu­at­ko kuul­la li­sää Uuva Perintä -pal­ve­lus­ta? Jä­tä yh­teys­tie­to­si al­la ole­val­la lo­mak­keel­la.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tilaa uutiskirje!

Myynti

 

[email protected]

020 721 84 96

Myyntimme palvelee sinua arkisin klo 9.00–16.00.

020 -yritysnumeroihimme soitettaessa puhelun hinta on 8,28 snt/puhelu.

 

Asiakaspalvelu

 

[email protected]

09 4134 5151

Asiakaspalvelumme palvelee sinua arkisin klo 9.00–16.00.